Crear empresa a Catalunya / Obligacions fiscals

Resum de les principals obligacions fiscals de les companyies establertes a Catalunya.

Impostos Subjecte passiu Fet imposable Obligació tributària
Impostos estatals i autonòmics

1. Impost sobre societats

Persones jurídiques, excepte les entitats en règim d'atribució de rendes (societats civils, comunitats de béns, entre d'altres).

Obtenció de renda, en concepte de:
>> Rendiments nets, positius o negatius, obtinguts en l'exercici de l'explotació econòmica.
>> Rendiments procedents de béns i drets que integrin el patrimoni de l'entitat.
>> Increments i disminucions patrimonials.

>> 30% del benefici.
>> En cas que l'empresa sigui de “reduïda dimensió” (xifra de negocis que no superi els 10 milions d'euros i que no formi part d'un grup de societats), 25% per la part de base imposable compresa entre 0 i 300.000 € i la resta al 30%.

Pels períodes impositius iniciats en els anys 2009 a 2012, les empreses que tinguin una xifra de negocis inferior a 5 milions d'euros, una plantilla mitjana inferior a 25 treballadors i que mantinguin o incrementin la plantilla mitjana respecte del 2008, podran reduir en 5 punts el tipus de gravamen.

2. Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Persones físiques.

Obtenció de renda, en concepte de:
>> Rendiments del treball.
>> Rendiments del capital immobiliari.
>> Rendiments del capital mobiliari.
>> Rendiment d'activitats econòmiques.
>> Imputacions de rendes immobiliàries..
>> Guanys i pèrdues patrimonials.

- Renda del estalvi (alguns rendiments del capital mobiliari + guanys i pèrdues derivades de la transmissió d'algun element patrimonial): tributa al 21%, al 25% i al 27% en funció de l'import de la base imposable.

- Renda general: A la resta de rendiments s'aplica un tipus de gravamen derivat d'una escala progressiva, formada per una escala estatal + escala autonòmica.

3. Impost sobre successions i donacions

Persones físiques.

Increments de patrimoni a títol lucratiu, obtinguts en herències, donacions o assegurances de vida.

Segons les escales progressives definides per la Llei. A partir de gener del 2008 el tipus de gravamen aplicable a les donacions és del 5, 7 i 9% per transmissions entre familiars propers. A partir de l'1.01.2011 Catalunya ha aprovat una bonificació del 99% per les adquisicions per herència a favor del cònjuge, els descendents i els ascendents.

4. Impost sobre el valor afegit (IVA)

Persones físiques o jurídiques que tinguin la condició d'empresaris o professionals.

Lliurament de béns i prestacions de serveis a títol onerós, amb contraprestació dinerària o en espècie, que es realitzin de manera habitual o ocasional en el desenvolupament d'activitats econòmiques o professionals, així com les adquisicions intracomunitàries i les importacions de béns.

4%, 10% o 21% aplicable al preu del lliurament de béns o prestació de serveis.

5. Impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD)

Persones físiques o jurídiques.

Determinades transaccions:
>> Transmissions patrimonials oneroses.
>> Operacions societàries (dissolució, disminucions de capital, etc.).
>> Actes jurídics documentats mitjançant documents notarials (atorgament en escriptura publica) o documents mercantils (lletres de canvi, certificats de dipòsit, etc.).

- Transmissió de béns immobles: 8%.
- Drets reals sobre béns immobles: 1%.
- Transmissió de béns mobles: 4%.
- Operacions societàries: 1%.
- Actes jurídics documentats: depèn del contingut de l'escriptura pública mercantil. Normalment, un 1,5%. En els caso de renúncia a l'exempció d'IVA, un 1,8%.

6. Impost sobre el Patrimoni (IP)

Persones físiques

Titularitat per el subjecte passiu de patrimoni net a 31 de desembre de cada any. – Només aplicable als períodes impositius 2011 i 2012.

Aplicació d'un tipus progressiu (del 0,2 al 2,5%) sobre la base liquidable. Existeix un mínim exempt a tenir en compte i altres excepcions, com ara la d'elements afectats a activitats econòmiques i la de participacions en entitats.Impostos Subjecte passiu Fet imposable Obligació tributària
Impostos locals

1. Impost sobre béns immobles (IBI)

Persones físiques i jurídiques i entitats en règim d'atribució de rendes.

>> Propietat de béns immobles, rústics o urbans.
>> Titularitat de drets reals d'usdefruit o de superfície sobre béns immobles.
>> Titularitat d'una concessió administrativa sobre béns o serveis de domini públic.

- 0,4% - 1,10% sobre el valor cadastral dels béns de naturalesa urbana.

- 0,3% - 0,90% sobre el valor cadastral dels béns de naturalesa rústica.
Els ajuntaments podran incrementar o disminuir aquests tipus, sempre dintre de certs límits. De forma temporal, pels anys 2012 i 2013, s'han augmentat els tipus de gravamen de determinats béns urbans.

2. Impost sobre activitats econòmiques (IAE)

Persones jurídiques i entitats en règim d'atribució de rendes amb import net de la xifra de negocis superior a 1.000.000,00 €.

Exercici d'activitats econòmiques (empresarials, professionals o artístiques) en territori nacional, amb independència que es realitzin o no en un local determinat.

La quota tributària serà la que resulti d'aplicar a la quota de tarifa el coeficient municipal i l'índex de situació corresponents.
També pot existir un recàrrec provincial.

3. Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Persones físiques i jurídiques i entitats en règim d'atribució de rendes, que constin com a titulars del vehicle gravat en el permís de circulació.

Titularitat de vehicles de tracció mecànica matriculats.

Taxes diferents segons la potència i classe del vehicle.
Tota persona física o jurídica té unes obligacions fiscals que es poden resumir en impostos centrals o impostos locals.

A continuació li mostrem un quadre on es resumeixen les principals obligacions fiscals.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal