Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Empresari individual autònom)

1. Noció

És autònom o empresari individual, la persona física que realitza en nom propi i com a titular d'una empresa, una activitat comercial, industrial o professional.

2. Denominació

La denominació de l'empresari o professional individual és el nom de la persona física titular del negoci. Si bé es pot actuar amb nom comercial que sigui diferent a d'altres noms que ja estiguin registrats com a tals.(1)

(1) La inscripció es portarà a terme en el registre de noms comercials a l'oficina de Registre de Marques.

3. Qui pot ser-ho?

Els majors d'edat (18 anys) que tinguin la lliure disposició dels seus béns.

Els menors d'edat i els incapacitats poden exercir mitjançant els seus guardadors.

4. Responsabilitat

L'empresari individual respon amb el propi patrimoni present i futur dels deutes de l'empresa. No existeix separació entre el patrimoni de l'empresa i el particular.

L'activitat de l'empresari casat en règim econòmic de “ganancials” pot afectar els béns de la societat matrimonial i per tant els béns de l'altre cònjuge podrien veure's afectats.

A Catalunya, el règim econòmic del matrimoni, si no es pacta el contrari, és el de separació de béns i, per tant, els deutes d'un cònjuge empresari no afectaran els de l'altre.

5. Proces de constitució

Els procés de constitució és molt senzill, ni tan sols cal escriptura pública.

La inscripció en el Registre Mercantil és potestativa, només si es vol, i es farà per mitjà de declaració davant del registrador mercantil.

6. Valoracions

Avantatges:

>> No precisa de cap formalitat per constituir-se.

>> No precisa de gran inversió, només el capital mínim per a les primeres despeses.

>> Serà rendible en cas que la base imposable de rendiments empresarials no se situï a una escala superior al 25%-30% (tipus de les PIMES).

>> La renda obtinguda por estar subjecte a tributació per mòduls, sistema més simple i en alguns tipus d'activitats més beneficiós.


Desavantatges:

>> La responsabilitat de l'empresari és il·limitada i per tant dels deutes que pugui contraure per l'activitat empresarial, en pot respondre amb el seu patrimoni personal. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal