Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Societat limitada nova empresa)

1. Noció

És una nova modalitat de la societat limitada i per tant es una societat capitalista de caràcter mercantil amb personalitat jurídica pròpia, on el capital social està dividit en participacions iguals, acumulables i indivisibles que no es poden incorporar a títols negociables ni anomenar-se accions.

La Societat Limitada Nova Empresa (SLNE) està pensada principalment per a facilitar, simplificar i agilitar la posada en marxa de projectes empresarials, especialment petites empreses.

2. Denominació

La denominació social estarà formada obligatòriament pels dos cognoms i el nom d'un dels socis fundadors, seguit d'un codi alfanumèric i de les sigles “S.L.N.E” o de “Societat Limitada nova empresa”.

El codi alfanumèric és un codi generat pel sistema de tramitació telemàtica que permet la identificació de la societat de manera única i inequívoca.

3. Nombre de Socis

Respecte del nombre de socis, hi ha establert un màxim de cinc socis quan es constitueix la societat, i tots han de ser persones físiques. No obstant, més endavant i una vegada la societat ja està constituïda es podrà superar el nombre de cinc socis mitjançant la transmissió de participacions.

Igual que en el cas de les SL, poden constituïr-se SLNE unipersonals, però no poden constituir ni adquirir la condició de soci únic d'una SLNE els qui tinguin la condició de soci únic d'una altra SLNE.

Les societats unipersonals estan obligades a fer constar aquesta circumstància en el Registre Mercantil, expressant en la inscripció, la identitat de l'únic soci i constant aquesta situació en tota la documentació de gir empresarial.

4. Responsabilitat dels socis

Els socis no tenen responsabilitat patrimonial personal respecte dels deutes de la societat, la qual respon amb el seu patrimoni.

La seva responsabilitat es limita al capital aportat a la societat.

5. Fundació

Per a la constitució d'una SLNE és necessària Escriptura Pública i Inscripció en el Registre Mercantil.

6. Domicili

El domicili de la Societat s'ubicarà en el territori nacional i en el lloc on estigui establerta la seva representació legal, o les seves instal·lacions o en el lloc on desenvolupi les seves activitats.

7. Drets dels socis

Els accionistes d'una SLNE tenen entre altres els següents drets:

>> Dret a participar en el repartiment de beneficis
>> Dret a participar en el patrimoni resultant de la liquidació.
>> Dret d'assumpció preferent de participacions en els supòsits d'ampliació de capital.
>> Dret de separació de socis en determinats supòsits.
>> Dret d'assistència i vot en les Juntes Generals.
>> Dret d'obtenir certificacions dels acords socials i de les actes de les Juntes de socis.
>> Dret d'impugnació d'acords socials.
>> Dret d'informació en els períodes previstos en els Estatuts.

8. Capital social

El capital social de la S.L.N.E. no podrà ser inferior a 3.012,00 euros ni superior a 120.202 euros, totalment subscrit i desemborsat en el moment de la constitució, dividit en participacions iguals, indivisibles i acumulables.

El capital mínim ha de ser desemborsat en diners. No obstant, l'excés es pot desemborsar mitjançant aportacions no dineràries, tant en el moment de la constitució com posteriorment si s'augmenta el capital, sempre que aquest capital resultant no excedeixi del màxim legal.

Aportacions dineràries

>> La Llei estableix que l'aportació ha de ser en moneda nacional, actualment significa amb euro. Si és en moneda estrangera es determinarà la seva equivalència en euros amb arranjament a la Llei.
>> Davant notari s'haurà d'acreditar la realitat de les aportacions dineràries mitjançant notificació del dipòsit d'aquestes quantitats a nom de la societat en una entitat de crèdit que el notari incorporarà a l'escriptura.

Aportacions no dineràries

>> S'han de descriure en l'escriptura de constitució o en la d'augment de capital, així com estipular la seva valoració en euros i la numeració de les participacions assignades en pagament.
>> En aquest capítol serà d'aplicació el què disposa la Llei de Societats Anònimes. No obstant, en les SLNE no és necessari la valoració del bé per un expert independent.

9. Administració de la societat

Dos són els òrgans importants en el govern de la societat:

Junta General de Socis:Òrgan deliberant que expressa en els seus acords la voluntat social. Les seves funcions principals són:

>> Censura en la gestió social, aprovació dels comptes anuals i aplicació del resultat.
>> Nomenament i separació d'administradors, liquidadors i en el seu cas, d'auditors de comptes.
>> Modificació d'estatuts socials
>> Augment o reducció del capital social
>> Transformació, fusió i escissió de la societat o qualsevol altra operació de rellevància.
>> Dissolució de la societat

Els Administradors:Òrgan executiu i representatiu que a la vegada, porta a terme la gestió administrativa diària de l'empresa i la representació de l'entitat en relació a tercers. L'òrgan d'administració pot optar per una de les formes següents:

>> Administrador únic
>> Administradors solidaris
>> Administradors mancomunats

Pot observar-se que la SLNE no permet contemplar com a forma de govern el consell d'administració. Alhora, i també com a diferència de la Societat Limitada, l'administrador ha de tenir la condició de soci, condició que implica prohibir que siguin administradors persones jurídiques

10. Valoracions

Avantatges:

>> La responsabilitat dels socis és limitada a les seves aportacions a la societat.
>> La societat té personalitat jurídica pròpia.
>> La identitat dels socis queda ben identificada en el Registre Mercantil i la transmissió de participacions socials està controlada pels socis.
>> El capital mínim és de 3.012 euros.
>> Tramitació àgil del procés de constitució
>> Els socis potencials poden obrir un compte “estalvi-empresa” en una entitat financera per anar-hi dipositant imports destinats a constituir el capital d'una futura SLNE, els quals es poden desgravar en liquidar anualment l'IRPF.
>> La SLNE disposa de certs avantatges fiscals en l'ajornament de determinats pagaments.

Desavantatges:

>> El nom de la SLNE està format pel nom i els cognoms d'un dels socis fundadors, cosa que unida a l'especificació “nova empresa” que hauria de portar durant tota la seva vida fa que el nom no sigui gaire comercial i per tant s'hagi de registrar (al Registre de Marques i Noms Comercials) una marca que el substitueixi en el mercat.
>> Limitació del capital màxim.
>> Limitació del nombre de socis en la constitució.
>> Gestió comptable i fiscal més complexa que un autònom o una societat civil. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal