Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Comunitat de béns)

1. Noció

La comunitat de béns es dóna quan la propietat d'una cosa o dret pertany, sense divisió, a vàries persones, contribuint cada un dels partícips a les despeses i percebent els beneficis o fruits que els correspondrà d'acord amb la seva quota de participació.

Cap copropietari estarà obligat a romandre en comunitat, excepte si s'ha pactat conservar la cosa indivisa (sense dividir) durant un temps determinat, però el pacte mai podrà ser superior a deu anys (amb possibilitat de pròrroga per nova convenció i amb certs requisits).

Cada copropietari té la plena propietat de la seva part, per tant la pot alienar, hipotecar o donar, sempre que no siguin drets personals.

Cal tenir en compte que les aportacions a la comunitat de béns poden ser només de béns però no poden ser aportacions només de diners o de treball.

2. Denominació

El nom de les comunitats de béns tampoc no està regulat, per tant podran adoptar nom lliurement sempre acompanyant-lo de les paraules “comunitat de béns” o bé de les sigles "CB".

3. Responsabilitat dels copropietaris

Davant de tercers, per deutes socials, primer respon la comunitat amb els seus béns i a falta d'aquests respondran els comuners de forma il·limitada amb els seus béns propis segons els pactes que hagin establert, que seran oposables a tercers només en cas que els pactes siguin públics. Altrament, en cas que els pactes no siguin públics, la responsabilitat davant d'aquests serà solidària i els pactes només es faran valer entre els socis.(1)

Ara bé, els copropietaris responen davant de la comunitat dels danys i perjudicis ocasionats amb culpa.

Cal tenir en compte que la divisió de la cosa en comú no perjudicarà el tercer, que conservarà els drets de servitud, hipoteca o altres drets reals que tenia abans de fer-se la partició. Els drets personals de tercers contra la comunitat tindran la mateixa força, encara que la cosa s'hagi dividit.

(1)Responsabilitat solidària: quan un tercer pot demanar el deute total social a qualsevol dels socis.
Responsabilitat mancomunada: quan el tercer només pot demanar al soci la part corresponent segons el pacte o aportació social sobre el deute de la societat.

4. Procés de constitució

Es pot constituir per mitjà d'un contracte de societat entre tots els copropietaris. Aquest contracte pot ser privat o en escriptura pública. En cas que hagi aportat béns immobles o drets reals, caldrà atorgament en escriptura pública.

5. Personalitat jurídica

Les comunitats de béns no tenen personalitat jurídica pròpia. Els copropietaris actuen en nom propi davant de tercers. I per tant no s'inscriuen en el registre mercantil.

6. Administració de la comunitat de béns

Cada partícip pot servir-se de la cosa comú sempre que en disposi conforme la seva destinació i no perjudiqui l'interès de la comunitat ni privi del seu ús als altres comuners.

Pot nomenar-se un o diversos administradors i en defecte d'això serà administrada per qualsevol dels partícips.

7. Valoracions

Avantatges:

>>No precisa de cap formalitat per constituir-se.

>>No precisa de gran inversió, només el capital mínim per a les primeres despeses.


Desavantatges:

>>Responsabilitat il·limitada dels comuners. Dels deutes de la comunitat de béns que aquesta no pugui fer front, en pot respondre el comuner amb el seu patrimoni personal.

>>La manca de personalitat jurídica de la comunitat també pot ser un risc, perquè l'activitat depèn de cada un dels comuners que, llevat pacte en contra, poden actuar en nom de la comunitat amb la possibilitat de provocar riscos innecessaris i desconeguts pels altres.

Tot i que les valoracions són semblants a les que corresponen a una societat civil, ja que ambdues figures són entitats en règim d'atribució de rendes, cal indicar que mentre que la comunitat de béns està dirigida al manteniment i aprofitament plural d'una propietat comú, la societat civil, malgrat també compti amb un patrimoni comunitari, està dirigida a la intervenció en el tràfic comercial, per tal d'obtenir guanys comuns divisibles entre els socis. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal