Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Societat anònima)

1. Noció

És una societat capitalista de caràcter mercantil, amb personalitat jurídica pròpia i independent dels socis, les aportacions dels quals es converteixen en el capital social, que està dividit en accions que poden ser transmeses lliurement, excepte per limitació estatutària.

2. Denominació

La seva denominació serà lliure però diferent a qualsevol altra societat inscrita i incloent al nom “societat anònima” o bé “SA” i/o en el seu cas “societat anònima unipersonal” (SAU).

3. Nombre de socis

No hi ha un nombre de socis mínim per constituir-se en societat anònima, per tant, una sola persona pot constituir una societat anònima, denominant-se llavors i de forma pública societat anònima unipersonal.

Les societats unipersonals de responsabilitat limitada estan obligades a fer constar aquesta circumstància en el Registre Mercantil, expressant en la inscripció, la identitat de l'únic soci i constant aquesta situació en tota la documentació de gir empresarial.

4. Responsabilitat dels socis

Els socis no tenen responsabilitat patrimonial personal respecte dels deutes de la societat, la qual respon amb el seu patrimoni propi. La seva responsabilitat queda limitada al valor nominal de la seva participació en la societat.

5. Fundació

Per a la constitució formal d'una S.A. es necessària Escriptura Pública i Inscripció en el Registre Mercantil.

La S.A. pot fundar-se en un sol acte per conveni entre els fundadors, o en forma successiva per subscripció pública de les accions.

6. Domicili

El domicili de la S.A. s'ubicarà en el territori nacional, en el lloc on tingui establerta la seva representació legal o radiquin les seves instal·lacions i/o activitats.

7. Drets dels socis

Els accionistes d'una S.A. tenen entre altres els següents drets:

>> Dret a participar en els beneficis socials.
>> Dret a participar en el patrimoni resultant de la liquidació.
>> Dret preferent de subscripció, tant en l'emissió de noves accions, com en obligacions convertibles en accions.
>> Dret d'assistència i vot en les Juntes Generals.
>> Dret d'obtenir certificacions dels acords socials i de les actes de les Juntes de socis.
>> Dret d'impugnació d'acords socials.
>> Dret d'informació en els períodes previstos en els Estatuts.

8. Capital social

El capital social mínim és de 60.000 € totalment subscrit i dividit en accions, el 25% dels quals ha d'estar desemborsat.

Les aportacions dels socis poden ser en metàl·lic, béns o drets.

Només podran ser objecte d'aportació, els béns o drets patrimonials susceptibles de valoració econòmica. Tota aportació es considera realitzada a títol de propietat excepte si s'estipula el contrari.

Aportacions dineràries:

>> La Llei estableix que l'aportació ha de ser en moneda nacional, actualment significa en euro. Si és en moneda estrangera es determinarà la seva equivalència en euros amb arranjament a la Llei.
>> Davant notari s'haurà d'acreditar la realitat de les aportacions dineràries mitjançant notificació del dipòsit d'aquestes quantitats a nom de la societat en una entitat de crèdit que el notari incorporarà a l'escriptura.

Aportacions no dineràries:

>> S'han de descriure en l'escriptura de constitució o en la d'augment de capital, així com estipular la seva valoració en euros i la numeració de les participacions assignades en pagament.
>> A diferència de les SL, en les SA és necessari la valoració del bé per un expert independent i incorporar aquest informe a l'escriptura.

9. Administració de la societat

Dos són els òrgans importants en el govern de la societat:

Junta General de socis: Òrgan deliberant que expressa en els seus acords la voluntat social. Les seves funcions principals són:

>> Censura en la gestió social, aprovació dels comptes anuals i aplicació del resultat.
>> Nomenament i separació d'administradors, liquidadors i en el seu cas, d'auditors de comptes.
>> Modificació d'estatuts socials.
>> Augment o reducció del capital social.
>> Transformació, fusió i escissió de la societat o qualsevol altra operació de rellevància.
>> Dissolució de la societat.

Els Administradors: Òrgan executiu i representatiu que, a la vegada, porta a terme la gestió administrativa diària de l'empresa social i la representació de l'entitat en relació a tercers. L'òrgan d'administració pot optar per una de les formes següents:

>> Administrador únic
>> Administradors solidaris
>> Administradors mancomunats
>> Consell d'Administració

10. Valoracions

Avantatges:

>> La responsabilitat dels socis és limitada a les seves aportacions a la societat.
>> La societat té personalitat jurídica pròpia.
>> No hi ha mínim ni màxim de socis.
>> Transmissió àgil de capital, el que facilita l'ampliació de capital.
>> Possibilitat de participació en borsa.

Desavantatges:

>> Constitució i dissolució formal i complexa, el que implica temps i costos.
>> Gestió comptable i fiscal més complexa que un autònom o una societat civil.
>> Inversió mínima inicial de 60.101,21 euros.
>> Escàs control dels accionistes, donada la facilitat de transmissió de gran part del capital per accions al portador.

11. Quadre comparatiu sa vs sl

A continuació, s'adjunta un quadre amb les diferències més significatives entre el règim de la societat anònima i el de la societat limitada.

Societat AnònimaSocietat LimitadaSocietat AnònimaSocietat Limitada
Capital mínim
60.000 €
Capital mínim
3.000 €
Lliure transmissió de les accionsRestricció a la transmissió de les participacions.
Estatuts més rígids.Flexibilitat en la regulació dels Estatuts.Aportacions no dineràries: Es requereix informe pericialAportacions no dineràries: És responsabilitat dels socis. No es requereix cap informe.
Augment de capital: Requereix informes i verificacions d'auditors.Augment de capital: Menys controlsReducció de capital: Obligatori si l'haver social està per sota de 2/3 del capital.Reducció de capital: No existeix obligatorietat.


Societat AnònimaSocietat LimitadaSocietat AnònimaSocietat Limitada
Separació i exclusió de socis: Es preveuen diversos casos.Separació i exclusió de socis: S'incrementa el nombre de causes respecte les SA.Liquidació: El nomenament dels liquidadors correspon a la Junta GeneralLiquidació: Els administradors són els liquidadors.
Exclusió de socis: No es preveuen causesExclusió de socis: Existeixen una sèrie de causes.Dissolució: Publicació BORME i un diari.Dissolució: No cal publicitat. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal