Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Societat civil)

1. Noció

És una societat constituïda per dues o més persones que s'obliguen a posar en comú diners, béns o indústria, amb ànim de partir entre si els beneficis.

La societat civil pot ser sense personalitat jurídica, quan els pactes entre els socis es mantenen en secret, i cadascun d'ells actua en el seu nom davant de tercers. La constitució de la societat civil sense personalitat jurídica s'efectuarà mitjançant un contracte privat.

La societat civil amb personalitat jurídica és quan els pactes entre socis són públics i es constitueixen mitjançant escriptura pública davant notari i s'han inscrit en el Registre Mercantil. Les societats civils amb pactes públics són societats amb personalitat jurídica.

L'escriptura pública davant notari serà obligatòria si s'aporten béns immobles o drets, adjuntant en aquest cas inventari dels mateixos.

2. Denominació

El nom de les societats civils no està regulat, per tant podran adoptar el nom lliurement sempre acompanyant-lo de les paraules “societat civil” o bé les sigles “SC”.

3. Responsabilitat dels socis

Davant de tercers, per deutes socials, primer respon la societat amb els seus béns i a falta d'aquests respondran els socis de forma il·limitada amb els seus béns propis segons els pactes que hagin establert, que seran oposables a tercers només en cas que els pactes siguin públics. Altrament, en cas que els pactes no siguin públics, la responsabilitat davant d'aquests serà solidària i els pactes només es faran valer entre els socis(1).

Els socis responen davant de la societat pels danys i perjudicis que li ocasionin amb culpa.

(1) Responsabilitat solidària: quan un tercer pot demanar el deute total social a qualsevol dels socis.
Responsabilitat mancomunada: quan el tercer només pot demanar al soci la part corresponent segons el pacte o aportació social sobre el deute de la societat.

4. Capital mínim

No hi ha establert un mínim d'aportació de béns, indústria o diners per constituir una societat civil.

5. Procés de constitució

La societat civil es podrà constituir en qualsevol forma (contracte escrit o verbal), però si hi ha una aportació de béns immobles o de drets reals, serà necessària l'escriptura pública davant de notari.

6. Administració de la societat

Si no hi ha pacte: tots els socis seran apoderats de la societat, però no en podran alienar ni modificar els béns immobles sense el consentiment dels altres socis.

Si hi ha pacte: podrà haver-hi un administrador únic o diferents administradors que actuaran de forma independent i se'ls denominarà administradors solidaris, excepte quan el contracte social estableixi que han d'actuar de forma conjunta, essent per tant administradors mancomunats.

7. Valoracions

Avantatges:

>> No precisa de cap formalitat per constituir-se i per tant el procés de constitució és molt ràpid.
>> No precisa de gran inversió, només el capital mínim per a les primeres despeses

Desavantatges:

>> La responsabilitat de l'empresari és il·limitada. Dels deutes que pugui contraure per l'activitat empresarial, en pot respondre amb el seu patrimoni personal.
>> La manca de personalitat jurídica de la societat també pot ser un risc, perquè cada un dels socis, llevat de pacte en contra, pot actuar en nom de la societat amb la possibilitat de provocar riscos innecessaris i desconeguts pels altres. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal