Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Societat professional)

1. Noció

El passat 16 de juny de 2007 va entrar en vigor la Llei 2/2007 de Societats Professionals.

La societat professional és aquella que té per objecte social l'exercici en comú d'una activitat professional. Es considera activitat professional aquella que per a desenvolupar-la es requereix una titulació universitària oficial o titulació professional i inscripció en el corresponent Col·legi Professional.

Les societats professionals poden adoptar qualsevol de les formes jurídiques actualment previstes, però degut a la naturalesa del seu objecte social se'ls aplica un règim especial, a part de les especificitats corresponents a la seva forma jurídica.

NOTA IMPOTANT: Recomanem que aquest fulletó sigui complementat amb els fulletons corresponents a la forma jurídica en que s'estigui interessat.

2. Denominació

La societat professional podrà tenir una denominació objectiva o subjectiva. Quan la denominació sigui subjectiva es formarà amb el nom de tots, de diversos o d'algun dels socis professionals.

En la denominació social haurà de figurar, juntament amb la indicació de la forma social que es tracti, l'expressió professional o bé la lletra p. (per exemple, SLP o SAP).

3. Nombre de socis

A banda de les limitacions pròpies de cada forma jurídica, es preveuen certes limitacions:

Les tres quartes parts del capital i dels drets de vot (en societats capitalistes) o les tres quartes parts del patrimoni social i del nombre de socis (en societats no capitalistes, com la civil) han d'estar en mans de socis professionals.

Aquest requisit ha de complir-se al llarg de tota la vida de la societat professional, constituint causa de dissolució obligatòria el seu incompliment sobrevingut, a no ser que la situació es regularitzi en el termini màxim de tres mesos comptats des del moment en que es produeix l'incompliment.

4. Responsabilitat dels socis

La societat respondrà dels deutes socials amb tot el seu patrimoni, tot i que la responsabilitat dels socis dependrà de la forma social adoptada.

No obstant, la llei amb la intenció de protegir el client, amplia la responsabilitat dels professionals. En aquest sentit, dels deutes socials que es derivin dels actes professionals pròpiament dits respondran solidàriament la societat i els professionals, socis o no, que els hagin realitzat.

Alhora, la nova normativa obliga a les societats constituïdes a l'empara de la Llei de Societats Professionals a contractar una assegurança que cobreixi la responsabilitat civil en que les societats puguin incórrer en l'exercici de la seva activitat.

5. Domicili

El domicili de la Societat s'ubicarà en el territori nacional i en el lloc on estigui establerta la seva representació legal, o les seves instal·lacions o al lloc on desenvolupi les seves activitats.

6. Drets dels socis

Respecte als drets dels socis ens remetem als fulletons corresponents a cada una de les formes jurídiques.

7. Capital social

Respecte a aquest apartat ens remetem als fulletons corresponents a cada una de les formes jurídiques.

8. Administració de la societat

Respecte a aquest apartat ens remetem als fulletons corresponents a cada una de les formes jurídiques.

No obstant, respecte aquest punt la nova llei preveu la següent limitació: les tres quartes parts dels membres dels òrgans d'administració han de ser socis professionals. Si l'òrgan d'administració fos unipersonal o existissin consellers delegats, aquestes funcions han de ser desenvolupades per un soci professional.

9. Tràmits de constitució

Respecte a aquest ens remetem als fulletons corresponents a cada una de les formes jurídiques.

Respecte a aquest ens remetem als fulletons corresponents a cada una de les formes jurídiques.

No obstant, la Llei de Societats Professionals preveu determinats requisits de constitució que calen ser comentats.

-El contracte de societat professional ha de formalitzar-se en escriptura pública, la qual recollirà en tot cas:

+La identificació dels socis, indicant si són professionals o no.
+El Col·legi Professional al que pertanyen els socis i el seu número de col·legiat.
+L'activitat professional que constitueix l'objecte social.
+La identificació de les persones que s'encarreguin inicialment de l'administració i representació de la societat, expressant la condició de soci professional o no de cada una d'elles.

-Inscripció en el Registre Mercantil de la Societat Professional.

-Inscripció en el Registre de Societats Professionals del Col·legi Professional al que correspongui. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal