Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Societat cooperativa)

1. Noció

Les cooperatives són societats, amb plena autonomia i que funcionen sota els principis de lliure adhesió i de baixa voluntària, amb capital variable i gestió democràtica, que associen persones físiques o jurídiques que tenen necessitats o interessos socioeconòmics comuns, amb el propòsit de millorar la situació econòmica i social de llurs components i de l'entorn comunitari, fent una activitat empresarial de base col·lectiva, en la qual el servei mutu i l'aportació pecuniària de tots els membres permetin de complir una funció que tendeix a millorar les relacions humanes i a posar els interessos col·lectius per damunt de tota idea de benefici particular.

La cooperativa catalana ve regulada, principalment, per les Lleis de la Generalitat de Catalunya; Llei 18/2002, modificada per la Llei 13/2003 i el decret 203/2003 que regula l'estructura i el funcionament del Registre General de Cooperatives.

2. Denominació

La denominació serà lliure sempre que no sigui igual a cap altre cooperativa existent. Les cooperatives han d'incloure necessàriament en tota la documentació que produeixin el terme "societat cooperativa catalana", o l'abreviatura corresponent (SCoopC, o SCC), i han d'indicar el règim de responsabilitat dels socis, que pot ésser limitada (SCCL) o il·limitada (SCC Il·ltda.). En tota la documentació d'aquestes cooperatives també s'han de fer constar les dades d'inscripció en el Registre de Cooperatives.

Mentre no es produeixi la inscripció de la cooperativa en el Registre de Cooperatives, la societat projectada ha d'afegir a la denominació provisional les paraules en constitució.

3. Característiques de les cooperatives

>> Tota activitat econòmica o social pot ésser objecte d'una societat cooperativa.
>> S'han de respectar la igualtat de drets i obligacions de tots els socis.
>> La distribució dels excedents, si es dona el cas, ha d'ésser proporcional a la participació de cada associat en les operacions socials.
>> L'establiment de relacions intercooperatives és necessari per a la consolidació i el desenvolupament de les cooperatives i del moviment cooperativista.
>> La formació o promoció de les cooperatives ha d'ésser sempre un objectiu bàsic de la societat cooperativa.

4. Tipus i classes de cooperatives

Són diversos els criteris de classificació de les cooperatives.

4.1. Segons la naturalesa dels socis:

Cooperatives de 1r grau: Han d'estar integrades per un mínim de tres socis, ja siguin persones físiques o jurídiques que realitzin l'activitat cooperativitzada, llevat d'excepcions legalment previstes.
Cooperatives de 2n grau: Aquelles que estan constituïdes per un mínim de dos persones jurídiques, una de les quals almenys ha de ser una altra cooperativa. La major part dels vots han d'estar en mans de cooperatives.

4.2. Segons l'activitat:

Cooperativa de consumidors. Són cooperatives que tenen per objecte defensar els drets dels consumidors. S'exigeix un mínim de socis segons la població del municipi.
Cooperativa de treball associat. Té per objecte l'associació de persones que per mitjà del seu treball exerceixen una activitat empresarial o professional. Concretament la finalitat és la de proporcionar als seus socis llocs de treball a través de l'organització en comú de la producció o prestació de serveis per a tercers. Mínim de socis: tres persones físiques.
Cooperatives d'habitatges. Tenen per objecte procurar al soci habitatge i serveis annexes.
Cooperatives de serveis. Són cooperatives de serveis aquelles que associen a persones físiques o jurídiques que són titulars d'explotacions industrials o de serveis, professionals o artistes que exerceixen la seva activitat per compte propi. L'objecte d'aquest tipus de cooperativa és el de prestar al soci serveis per millorar econòmicament o tècnicament les seves activitats. També es podrà autoritzar per estatut la possibilitat de procurar-los a tercers.
Cooperatives agràries. Són aquelles cooperatives que associen a titulars d'explotacions agrícoles o ramaderes amb l'objecte de realitzar qualsevol activitat encaminada a la millora de les explotacions dels socis, així com de la població agrària i desenvolupament del món rural.
Cooperatives de crèdit. Tenen per objecte prestar serveis de finançament i estalvi als seus socis. Poden adoptar la denominació de caixes rurals, les cooperatives de crèdit que tinguin com a objecte principal, la prestació de serveis financers en el medi rural.
Cooperatives d'assegurances. Tenen per objecte la prestació de serveis asseguradors als seus socis.
Cooperatives sanitàries. Tenen per objecte la prestació de serveis asseguradors sobre risc relatiu a la salut dels socis i beneficiaris.
Cooperatives d'ensenyament i escolars. Tenen per objecte organitzar activitats docents en matèria d'educació.

La llei estableix la possibilitat d'altres tipus no mencionats en aquest llistat.

5. Socis

En funció de l'activitat, poden ser socis tant les persones físiques, com les jurídiques, públiques o privades.

6. Responsabilitat dels socis

La responsabilitat del soci per als deutes socials, tret que hi hagi disposició en contra en els estatuts socials, es limita a les aportacions del capital social subscrites, tant si són desemborsades com si no ho són.

No obstant, en cas d'incompliment de les obligacions com a soci, aquest respondrà amb tots els seus béns presents i futurs.

És cert que per voluntat dels socis la responsabilitat pot ser il·limitada però aquest és un supòsit poc freqüent.

7. Personalitat jurídica

Les societats cooperatives tenen personalitat jurídica pròpia diferenciada dels socis que la integren, des del moment de la seva inscripció en el Registre de Cooperatives.

8. Capital mínim

El capital social mínim ha d'ésser de 3.000€ íntegrament subscrit i desemborsat. Si el capital és superior a 3.000€, la part que superi aquests, es pot desemborsar parcialment; en aquest cas, els estatuts hauran de recollir com es faran els successius desemborsaments.

Aquest capital està constituït per les aportacions dels socis, que s'han d'acreditar davant el notari que atorgui l'escriptura pública.

Cal tenir en compte que les cooperatives tenen l'obligació de constituir els següents fons obligatoris. Dels excedents comptabilitzats per a la determinació del resultat cooperatiu, abans de la consideració de l'Impost sobre Societats, han de destinar-se com a mínim els següents percentatges:

>> Fons de reserva obligatòria: Almenys un 30% dels resultats nets
>> Fons d'educació i promoció cooperativa: 10% dels resultats nets

9. Administració de la cooperativa

Els òrgans socials són:

Assemblea General: És l'òrgan integrat pels socis que elabora i expressa la voluntat social, mitjançant l'adopció d'acords conforme el procediment previst.

Consell Rector: És l'òrgan de representació i de govern de la societat. Està nomenat per l'Assemblea General.

Interventors de comptes: És un òrgan col·legiat o unipersonal (mínim un membre màxim, tres). Els membres són elegits per l'Assemblea

10. Valoracions

Avantatges :

>> No cal inversió inicial sinó la necessària per a les primeres despeses.
>> Tràmits de constitució bonificats.
>> Personalitat jurídica pròpia de la societat.
>> Formula de participació dels socis més democràtica.
>> Bonificacions legals en aspectes tributaris i laborals.

Desavantatges :

>> Constitució formal i complexa.
>> Fons socials obligatoris.

11. Adreces d’interés genèric

veure adreces Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal