Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Societat col·lectiva)

1. Noció

La societat col·lectiva és una societat mercantil personalista, basada en la mútua confiança dels seus socis.

Acostuma a estar formada per un nombre reduït de socis que veuen en la seva constitució i funcionament menys complicacions que en les societats capitalistes. No obstant, el fet que els socis responguin subsidiàriament dels deutes socials de forma il·limitada i solidària amb els altres socis, fa que cada vegada es constitueixin menys societats col·lectives.

2. Denominació

El nom de la societat ha de ser diferent a la d'una altra societat ja existent. Alhora, ha d'aparèixer el nom i cognoms o només el cognom de tots els socis col·lectius o només d'algun o alguns d'ells. En aquest últim cas, caldrà afegir a la denominació l'expressió “i Companyia” o “i Cia”

En tot cas, sempre ha de dur la denominació de “societat col·lectiva” o la sigla “S. Col”.

3. Tipus de socis

En aquest tipus de societat, tots els socis són col·lectius, però el tipus d'aportació es pot distingir:

El soci industrial, que només aporta treball, serveis o activitat en general. Els socis industrials no han de suportar les pèrdues, excepte que es pacti el contrari.

El soci capitalista, que aporta diners, mobles, immobles o drets.

4. Responsabilitat dels socis

Els socis responen subsidiàriament personalment respecte a la societat i solidàriament i il·limitadament respecte els altres socis amb tots els seus béns, presents i futurs, dels deutes socials.

Per tant, la societat té autonomia patrimonial i davant dels deutes a tercers, primer respon amb seu propi patrimoni. En cas que no n'hi hagi prou, responen solidàriament els socis amb tot el seu patrimoni present i futur.

5. Drets dels socis

Els drets dels socis de les societats col·lectives són:

>> Drets de gestió: Tots els socis tenen dret a examinar l'estat de l'administració i comptabilitat en qualsevol moment.
>> Drets econòmics: Participar en els beneficis i en el patrimoni derivats de la liquidació de la societat. No obstant, els socis industrials no participaran en les pèrdues socials, llevat que es constitueixin partícips de les pèrdues per pacte exprés.

6. Capital mínim

No hi ha establert un mínim de capital social per constituir una societat col·lectiva.

7. Personalitat jurídica

Les societats col·lectives tenen personalitat jurídica pròpia, però pel fet de tenir el caràcter de personalistes, les circumstàncies personals dels socis influencien en la vida i la dissolució de la societat, que, a més, responen dels deutes socials.

8. Administració de la societat

Tots els socis tenen dret a participar en la gestió de la societat, excepte que en el contracte social s'hagi conferit l'administració exclusivament a algun dels socis.

9. Valoracions

Avantatges:

>> No cal inversió inicial sinó la necessària per a les primeres despeses.
>> Depenent del volum del negoci, pot ser un avantatge el fet que en aquesta forma societària l'empresa estigui subjecte a l'Impost sobre Societats amb un tipus màxim del 32,5% en l'exercici 2007 i 30% a partir de l'1 de gener de 2008(1).
>> Administració segons s'hagi establert en el contracte sense exclusió legal de cap tipus de soci a priori.

Desavantatges:

>> Responsabilitat dels socis il·limitada.
>> Constitució formal.
>> Societat personalista: la qualitat de soci no és transmissible unilateralment, sinó que necessita del consentiment dels altres.
>> Es una forma societària poc utilitzada. La forma de societat col·lectiva sols és recomanable per empreses amb capital petit i de pocs socis.

(1) Vegeu també la tributació per empreses de dimensió reduïda. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal