Crear empresa a Catalunya / Formes jurídiques
(Societat comanditària)

1. Noció

La societat comanditària és una societat mercantil que es caracteritza per l'existència de dos tipus de socis:

>> Socis col·lectius: Desenvolupen la gestió de la societat i responen il·limitadament dels deutes socials.
>> Socis comanditaris: No intervenen en la gestió social de la societat i responen de forma limitada a la seva aportació, dels deutes de la societat amb tercers.

Alhora, existeixen dos tipus de societats comanditàries, la comanditària simple i la comanditària per accions.

Ambdues societats són mercantils, però mentre que la societat comanditària simple és de caràcter personalista i és regulada pel Codi de Comerç, la societat comanditària per accions pretén aplicar una filosofia capitalista i està considerada com un tipus de societat intermitja entre les societats comanditàries simples i les societats anònimes. De fet, a la societat comanditària per accions, fins i tot li és aplicable tot allò referent a les societats anònimes, llevat que sigui incompatible amb la regulació del Codi de Comerç.

En ambdues societats hi ha l'obligació de que hi hagin socis col·lectius però en la societat comanditària per accions el soci comanditari gaudirà de les mateixes avantatges que les contemplades en la Llei aplicable a les societats anònimes.

2. Denominació

>> Societats comanditàries simples: Ha de ser diferent a la d'una altra societat. Ha d'aparèixer el nom dels socis col·lectius (el nom dels socis comanditaris no sortiran mai), i en cas de no posar-se tots es posarà “i cia.”.

En tot cas sempre ha de dur la denominació de societat comanditària o l'abreviatura “s. com.” o “s. en c.”.

>> Societats comanditàries per accions: Ha de ser diferent a la d'una altra societat ja existent. Pot ser una denominació subjectiva (nom de socis col·lectius) o bé objectiva (amb referència a l'activitat econòmica o un nom de fantasia).

3. Socis

Hi ha dos classes de socis:

Socis col·lectius: aporten treball, però també poden aportar capital. Responen il·limitadament dels deutes i pèrdues socials. Són els encarregats de la gestió administrativa de la societat.

Socis comanditaris: aporten exclusivament capital. Les pèrdues socials també els afecten, però només fins a la seva aportació. Poden perdre el que han aportat, però res més.

4. Responsabilitat dels socis

La societat en comandita respon davant dels creditors socials amb tots els seus béns presents i futurs.

Els socis col·lectius responen solidàriament i il·limitadament dels deutes socials.

Pel contrari, la responsabilitat dels socis comanditaris es limita als fons que hagin posat o que s'hagin obligat a posar en la comandita. Quan el comanditari hagi abonat l'import total de la seva aportació, quedarà lliure de qualsevol responsabilitat enfront dels creditors socials, però en cas que no hagi aportat tot el capital a la societat, respondrà personalment davant dels creditors fins a l'import del capital no aportat.

5. Capital mínim

>> Societat comanditària simple: No està establert un mínim de capital social.
>> Societat comanditària per accions: El capital mínim ha de ser de 60.101,21€. El capital ha d'estar desemborsat en la constitució com a mínim en un 25% del subscrit.

6. Personalitat jurídica

Les societats comanditàries tenen personalitat jurídica pròpia diferenciada de la dels socis que la integren.

7. Administració de la societat

L'administració de la societat és competència exclusiva dels socis col·lectius.

El soci comanditari no podrà fer cap acte d'administració, ni tan sols com a apoderat dels socis gestors.

8. Valoracions

Avantatges:

>> En la societat comanditària simple, no cal inversió inicial sinó la necessària per a les primeres despeses.
>> Depenent del volum de negoci, pot ser un avantatge el fet que en aquesta forma societària l'empresa estigui subjecta a l'impost sobre societats amb un tipus màxim del 32,5% durant el 2007 i un 30% a partir del 2008(1).

Desavantatges:

>> Responsabilitat il·limitada. Els socis col·lectius responen de forma personal, és a dir, amb els seus béns, de deutes de la societat, i a més de forma solidaria, és a dir, sense tenir en compte els pactes que puguin establir o les aportacions.
>> Constitució formal.
>> Administració només per part dels socis col·lectius.
>> Forma societària poc utilitzada.

(1) Vegeu la tributació per empreses de dimensió reduïda. Documentació en PDF

Bàsicament es pot diferenciar entre persones físiques i persones jurídiques.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal