Crear empresa a Catalunya / Contractació

1. Què es un contracte de treball?

El contracte de treball és un acord entre una empresa (persona física o persona jurídica) i un treballador.

Per mitjà d'aquest acord el treballador s'obliga essencialment a prestar els seus serveis per compte de l'empresa i sota la direcció d'aquesta. A canvi, l'empresa s'obliga a retribuir econòmicament el treballador.

2. Qui pot formalitzar un contracte de treball?

1. Empresa
Poden contractar les empreses, persones físiques o jurídiques, que compleixen els requisits de capacitat i personalitat legalment establerts.

2. Treballadors
Els treballadors, persones físiques, per poder formalitzar un contracte de treball han de tenir plena capacitat d'acord amb el Codi Civil i han de ser:

>> Majors d'edat, més de 18 anys.
>> Menors de 18 anys i majors de 16, legalment emancipats, o amb el consentiment exprés o tàcit dels seus pares o tutors.
>> En el cas de ser estrangers caldrà veure, a més, la legislació específica que els és aplicable.

3. Com es pot formalitzar el contracte de treball?

El contracte de treball pot formalitzar-se:

>> Verbalment.
>> Per escrit.

Ara bé, qualsevol de les parts podrà exigir que el contracte es formalitzi per escrit durant el transcurs de la relació laboral.

Quan la relació laboral és de durada superior a 4 setmanes, l'empresari ha d'informar per escrit al treballador sobre els elements essencials del contracte i les principals condicions d'execució de la prestació laboral.

Els contractes següents són d'obligada formalització per escrit:

>> Pràctiques.
>> Formació.
>> Obra o servei determinat.
>> Temporal per circumstancies de la producció.
>> Treball a domicili.
>> Treballadors contractats a l'Estat espanyol al servei d'empreses espanyoles a l'estranger.

4. Període de prova

En el contracte de treball es pot establir un període de prova sigui quin sigui el seu tipus, és a dir, un període en el qual l'empresa i el treballador estan obligats a realitzar les experiències que constitueixen l'objecte del contracte.

La durada d'aquest període està regulada pels convenis col·lectius, i per defecte l'Estatut dels treballadors (ET) disposa:

>> Pels tècnics titulats, durada màxima de 6 mesos.
>> Per a la resta de treballadors, durada màxima de 2 mesos.

L'ET estableix, a més, que per a empreses de menys de 25 treballadors el període de prova per als treballadors no titulats no pot excedir de 3 mesos.

Durant aquest període les parts (empresa i treballador) tenen dret a rescindir el contracte de treball sense necessitat de preavís i sense haver d'al·legar cap causa que no sigui la no superació de la prova per part del treballador.

5. Durada del contracte

En principi, i d'acord amb el marc jurídic actual, s'ha d'entendre que tot contracte de treball és de durada indefinida i a temps complet.

Ara bé, també és cert que d'acord amb les disposicions legals es permet celebrar contractes de durada determinada i a temps parcial, per la qual cosa en aquest document s'exposen els diferents tipus i modalitats de contractes de treball.

6. Drets i obligacions derivats del contracte

Del contracte de treball se'n deriven drets i obligacions per a ambdues parts, si bé habitualment cadascun dels drets a favor d'una de les parts comporta obligacions per a l'altra.

1 Principals drets i obligacions dels treballadors

1.1 Principals drets del treballador

>> Ocupació efectiva durant la jornada de treball.
>> Promoció i formació a la feina.
>> La integritat física i la intimitat.
>> Rebre la remuneració pactada i de forma puntual.
>> Altres drets pactats en el contracte.

1.2 Principals obligacions del treballador

>> Complir les obligacions concretes del lloc de treball.
>> Complir les mesures de seguretat i higiene.
>> Complir les ordres i instruccions de l'empresa en l'exercici de les seves funcions.
>> Contribuir a millorar la productivitat.
>> Altres obligacions establertes al contracte.

2 Principals drets i obligacions de l'empresa

2.1 Principals drets de l'empresa

>> Dirigir/organitzar la feina del treballador.
>> Aplicar una política d'higiene i seguretat en el treball que sigui d'obligat compliment pels treballadors.
>> Altres drets que s'hagin pactat al contracte.
>> En general, té dret al compliment de les obligacions establertes pel treballador.

2.2 Principals obligacions de l'empresa

>> Actuar en pro del compliment dels drets dels treballadors.
>> Registrar el contracte de treball a les oficines de treball.
>> Facilitar còpia bàsica del contracte de treball als representants legals dels treballadors.
>> Registrar les dades del treballador en el seu llibre de matrícula.
>> Donar d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social al treballador contractat.
>> Altres obligacions que s'hagin pactat al contracte.


El contracte indefinit ordinari és el contracte celebrat per una durada il·limitada sense establir-se cap especificació sobre tipologia de treballador, bonificacions o temps de treball.

És el contracte concertat per realitzar obres o serveis amb autonomia i substantivitat pròpia dins de l'activitat de l'empresa. L'execució, encara que limitada en el temps, té en principi una durada incerta però determinable.
Per conveni col·lectiu es poden identificar les tasques amb substantitivitat pròpia dins de l'activitat normal de l'empresa que es poden cobrir per mitjà d'aquest tipus de contracte.


Presentació  |  Crear empresa a Catalunya  |  Crear empresa a França  |  Crear empresa a Andorra  |  Franquícies
Enllaços  |  Contacte Cambra  |  Documentació en francès
  © Cambra Comerç Girona |  avís legal